عنوان كلاس : برنامه سازي شبكه
شناسه كلاس : 6322 - شناسه كلاس : 6322
روز : پنج شنبه از ساعت 8:00 تا 12:00
استاد : علي قلعه
راههای ارتباط با ما

آدرس :

استان البرز / كرج / مهرشهر 

تلفن:

09108822811

پست الكترونيكی:

info@thejtb.ir

JTB Technology

jtb 2020